T̼i̼n̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼4̼:̼ ̼1̼

Chưa phân loại

“̼H̼u̼y̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼.̼

Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼
C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼2̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Dan quan tu ve o TP.HCM bi dam chet anh 1

Người thân tổ chức tang lễ cho quân nhân Nguyễn Thành Huy. Ảnh:

D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼H̼P̼T̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼n̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼.̼

̼”̼Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼V̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼”̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼
T̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼
C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼.̼

̼”̼H̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼”̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Dan quan tu ve o TP.HCM bi dam chet anh 2
Trung tướng Nguyễn Văn Nam – Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ nỗi đau cùng gia đình quân nhân Nguyễn Thành Huy. Ảnh:

T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼u̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼K̼ý̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼á̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼F̼0̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼y̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

N̼a̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼Nam dân quân ở TP.HCM bị đâm t.ử v.ong

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.